دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 1-52 
8. تاثیر زمان و دما در عملیات سرد کردن زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد2436/1

صفحه 47-52

امین اخباری‌زاده؛ محمدعلی گلعذار؛ علی شفیعی؛ مجتبی خلقی