دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1386، صفحه 1-61 
3. بررسی اثر عملیات سطحی لیزری بر میکروساختار پوشش الکترولس نیکل – فسفر

صفحه 17-23

احسان خردمند؛ مریم احتشام زاده؛ سید محمد مهدوی؛ علیرضا حاتمی منفرد