دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-113 
2. پیشبینیریزساختار حاصل از پیچش گرم در آلیاژ آلومینیوم 6061

صفحه 11-21

محمدتقی صالحی؛ سیدحسین سیدین؛ احسان بادامی


3. بررسی عوامل موثر برکیفیت ریز ساختاری و سطحی رسوب آهن به روش احیای الکتریکی

صفحه 23-29

بهنام حسن پورمحی آبادی؛ ابولقاسم نورمحمدی؛ سیدامیرحسین امامی؛ محمدحسین حسین زاده