دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-58 
2. تأثیر فوق ذوب و دمای قالب بر عملکرد آندهای ریختگی فداشونده آلومینیمی

صفحه 11-17

مهدی امیدی؛ رضا ابراهیمی کهریز سنگی؛ بهروز شایق بروجنی؛ اکبر منتظری؛ یزدان مختاری


5. تولید نانوکامپوزیت Ni-TiCبه روش الکتروشیمیایی

صفحه 31-34

رضا ابراهیمی؛ علی سعیدی؛ سیدمحسن سیدالنگی؛ اعظم اسدی