دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-72