دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-66 
3. استخراج مس از کنسانتره سولفیدی اکتیو شده مکانیکی از طریق فروشویی در اسید سولفوریک

صفحه 19-27

صادق محمدیان؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ هادی ن اصری خبر؛ صدیقه زیدآبادی