دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-66