دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-65 
2. تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش سنتز احتراقی

صفحه 7-16

محمد یعقوبی؛ علی سعیدی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد حسین گلابگیر


5. اثر فاصله پاشش و نرخ تغذیه پودر در فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی داغ پوشش های NiCrAlY

صفحه 33-43

سمیه شریف حسن؛ ضیاء والفی؛ سید حجت اله حسینی؛ کوروش جعفرزاده