دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-75 
3. تأثیر میزان گرافیت و رزین بر خواص دیرگدازهای دولوما گرافیتی

صفحه 17-24

ساناز نقیبی؛ امین جمشیدی؛ زیارتعلی نعمتی؛ حسین پایدار