دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-77 
2. احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

صفحه 11-19

عبداله حاج علیلو؛ مرتضی رحمانپور؛ علی سعیدی


3. بررسی ریزساختار و مشخصات کاربیدهای 3C 7(Cr,Fe) در آلیاژ هایپریوتکتیک روکش سخت پایه Fe-Cr-C

صفحه 21-34

حامد ثابت؛ شهرام خیراندیش؛ شمس‌الدین میردامادی؛ مسعود گودرزی