دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-68 
2. اثر اصلاح شیمیایی سطح بر چسبندگی آلیاژ NiTi برای ساخت بیوکامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند

صفحه 11-18

ناهید حسن زاده نعمتی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمدتقی خراسانی