دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-71 
2. سنتز و بررسی خواص پودر نانومتری سیلیکون کارباید به روش سل ژل

صفحه 11-17

ابوالحسن نجفی؛ فرهاد گلستانی فرد؛ حمیدرضا رضایی؛ ناصر احسانی