دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-64 
2. سنتز β- سیالون با استفاده از نیتروژن دهی آلومینوترمیک آندالوزیت

صفحه 9-15

حسین جغتایی؛ محسن صادقپور مطلق؛ مهدی قاسمی کاکرودی؛ حسین آقاجانی


3. تولید فوم فلزی Fe-10%Al با استفاده ازNaCl به عنوان فضاساز

صفحه 17-24

محمد حسین گلابگیر؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی؛ محمد یعقوبی


4. سنتز و آماده سازی پودر MoSi2 جهت استفاده در فرآیند پاشش حرارتی

صفحه 25-30

محمد عرفان منش؛ سعیدرضا بخشی؛ پژمان رضائی طالقانی