دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-112 
5. تاثیر مولیبدن بر روی خواص و ریز ساختار فولاد TWIP

صفحه 37-42

سید غلامرضا رضوی؛ حسین مناجاتی زاده؛ محمد رضا طرقی نژاد؛ احمد رضائیان


8. بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ

صفحه 61-69

اردشیر یارک زاده؛ احمد ساعتچی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ محسن دوازده امامی؛ محمد حسین بینا