دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-112 
11. تعیین کلاس خورندگی اتمسفری شهر تهران

صفحه 97-104

محمد زینلی؛ احسان شفیعی؛ ابوالفضل سلیمان آهی؛ علیرضا نصراصفهانی