دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-110 
1. تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف

صفحه 1-9

شهریار اکبری نیا؛ سید خطیب الاسلام صدر نژاد؛ سید علیرضا حسینی؛ فرزاد اکبری نیا


6. تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI

صفحه 45-52

محمدرضا هداشهرضا؛ علی شفیعی؛ کامران امینی؛ محمدعلی سلطانی؛ علی نقیان