دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-113 
11. ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی فعالیت زیستی فلوئور هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال

صفحه 97-106

معصومه خاقانی؛ زهرا گلنیا؛ احمد منشی؛ مسعود کثیری؛ علی دوست محمدی