دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، آذر 1393، صفحه 1-99 
5. بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پایه آلومینیمی با اعمال فرایندهای ایکپ و اکستروژن

صفحه 41-48

علیرضا فدوی بوستانی؛ رضا طاهرزاده موسویان؛ محمدرضا روشن؛ کامران امینی؛ مجتبی سلطانپور


11. تأثیر اندازه ذرات مواد اولیه بر سنتز نانو زیرکونات کلسیم به روش نمک مذاب

صفحه 93-99

رحمان فضلی؛ مهدی فضلی؛ فرهاد گلستانی فرد؛ علیرضا میرحبیبی