دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، پاییز 1395، صفحه 1-142 
11. بررسی وقوع استحاله فازی در آلیاژ Ti-6242 و تعیین دمای استحاله آن

صفحه 125-134

علیرضا حجاری؛ مریم مرکباتی؛ رامین حسینی؛ یاور منصوری؛ مهدی عباسی