دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 50، آبان 1398، صفحه 1-89