دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 51، دی 1398 
5. بهبود قابلیت تحمل بار در موضع اتصال آلومینیوم 1100 توسط سنتز درجای Al-Cr در حین فرایند FSSW

صفحه 57-69

سعید مطلبی فشارکی؛ مسعود مصلایی پور؛ علیرضا مشرقی؛ سید صادق قاسمی