دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 53، مرداد 1399، صفحه 1-88 
3. سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

صفحه 27-37

خدیجه بیرانوند؛ محمد حسن عباسی؛ علی سعیدی