دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 55، زمستان 1399، صفحه 1-102 
4. تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش Cr3C2-NiCr ایجاد شده توسط فرایند HVOF

صفحه 53-63

پژمان زمانی مقدم؛ رضا قاسمی؛ بهناز سعیدی؛ حمید دهاقین؛ فرهاد شهریاری؛ محمود معماری