دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 57، تیر 1400، صفحه 1-92 
3. سنتز نانوذرات(CZTS) Cu2ZnSnS4 به روش هیدروترمال برای کاربرد سلول خورشیدی

صفحه 27-37

10.30495/apme.2021.1904936.2006

مهناز کرباسی؛ سعید باغشاهی؛ نسترن ریاحی نوری؛ روزبه سیاوش موخر