دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 59، زمستان 1400، صفحه 1-85 
4. مشخصه‌یابی ساختار پروسکیتی نانوذرات YbMnO3 سنتز شده با روش ترسیب الکتروانباشت

صفحه 41-50

10.30495/apme.2021.1926291.2037

حمید محمد شیری؛ صائب صادقی؛ رضا صفری؛ علی احسانی؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ حمید هادی