دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تابستان 1396 
2. تأثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص کششی سوپرآلیاژ Hastelloy X

صفحه 27-40

حمید فیض آبادی؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی؛ محمدرضا توکلی