راهنمای نویسندگان

مجله فرآیندهای نوین در مهندسی مواد مقالات با خصوصیات زیر را چاپ می نماید:

مقالات اصیل پژوهشی : این مقالات حاصل از مطالعات تحقیقاتی اصیل می باشد که شامل عنوان، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقدمه، مواد و روش انجام تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع می باشد.

همچنین بایستی در این مقالات ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش و تعارض منافع رعایت گردد.

لازم به ذکر است چنانچه نویسندگان مقاله از حمایت مالی یا امکانات موسسه ای استفاده نموده باشند بایستی در مقاله به آن اشاره نمایند.

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه مقالات خود به نکات ذیل توجه فرمایند.

 1. مقاله ارسال شده نباید قبلا در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیات تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم در حین داوری مقاله توسط این نشریه، آن را برای مجله دیگر ارسال ننمایند.
 2. لازم است که فایل کامپیوتری نسخه اصلی مقاله، طراحی شده در محیط Microsoft Office-Word  و فایل کامپیوتری Pdf از طریق وب‌سایت فصلنامه به دفتر فصلنامه ارسال شود.
 3. مقاله بایستی بین 6 تا 15 صفحه دوستونی با فاصله ستونی 10 میلیمتر و فاصله خطوط Single  بوده و اشکال و جداول آن داخل متن آورده شود.
 4. ابعاد صفحه مقاله باید مطابق کاغذ A4  بوده و حاشیه اطراف هر صفحه 25 میلیمتر از چهار طرف باشد.
 5. کلیه نوشته‌های فارسی به جز موارد مذکور در ذیل با قلم B Zar-12 و انگلیسی با قلم Times New Roman-10 تایپ شوند.
 6. عنوان فارسی مقاله با قلم  B Zar-18- Boldو به ترتیب در زیر عنوان فارسی مقاله، نام نویسندگان و آدرس پست الکترونیکی و عنوان علمی یا شغلی نویسندگان با قلم B Zar-13 آورده شود.
 7. عنوان لاتین مقاله باید با قلم Times New Roman-16- Bold باشد و به ترتیب در زیر عنوان لاتین مقاله، نام نویسندگان و آدرس پست الکترونیکی و عنوان علمی یا شغلی با قلم Times New Roman-11 آورده شود.
 8. متن چکیده و کلیدواژه فارسی مقاله با قلم B Zar-11 و متن چکیده و کلیدواژه لاتین با قلم Times New Roman-10 به صورت تک ستونی آورده شود.
 9. عناوین بخش های اصلی مقاله به صورت Bold و یک شماره بزرگتر از متن اصلی مقاله؛ و عناوین فرعی به صورت Bold و با همان اندازه متن اصلی درج گردد.
 10. اشکال و نمودارهای مربوط به مقاله بایستی کیفیت مطلوب داشه و خوانا باشد؛ همچنین عنوان فارسی یا توضیحات فارسی اشکال و جداول با قلم B Zar-10 و در صورت لاتین بودن با قلم Times New Roman-8 تایپ شوند
 11. صفحات فاقد سربرگ بوده و شماره صفحه در پایین و وسط صفحه درج شود.
 12. شماره ترتیبی مراجع بایستی در متن مقاله داخل کروشه، شماره معادلات و شکل‌ها داخل پرانتز و به ترتیب ارجاع آورده شود.
 13. کلمات یا عبارات لاتین (غیر از اختصارات) فقط می توانند در زیرنویس با قلم B Zar-9 و در صورت لاتین بودن با قلم Times New Roman-7 ظاهر شوند.
 14.  فهرست مراجع فارسی با قلم B Zar-10 و انگلیسی با قلم Times New Roman-10 در انتهای مقاله و به صورت:

            (1- نام نویسنده، «عنوان مرجع»، ناشر، نوبت چاپ، تاریخ چاپ.) آورده شود.

      15. نویسندگان بایستی فرم تعارض منافع را که به پیوست می باشد تکمیل و همراه با فایل های مقاله در سایت مجله ثبت نمایند.

      16- جهت هزینه های انتشار، ویراستاری و داوری مقالات، مبلغ  3500000 ریال به شماره حساب 0115860583007 بانک صادرات  شعبه انقلاب                              مبارکه(کدشعبه: 3770) پس از پذیرش مقاله اخذ می گردد. 

            نویسندگان بایستی پس از پذیرش مقاله اسکن فیش واریزی را به ایمیل نشریه : majlesi.m@gmail.com  ارسال نمایند.

 

شماره حساب

شناسه پرداخت

شماره شبا

نام بانک

کد شعبه

 

  0115860583007

 

 

  041300000003

 

IR 630190000000115860583007

 

 

بانک صادرات شعبه انقلاب مبارکه

 

 

3770

 

   17 - نویسنده کلیه حقوق مقاله و حق کپی رایت را به مجله (ناشر) واگذار می نماید.

   18 - کلیه نویسندگان باید مقاله خود را قبل از  ثبت د


ر سایت مجله جهت استخراج مشابهت یاب متون علمی در سامانه همیاب به آدرس اینترنتی :                           https://hamyab.sinaweb.net ارسال نمایند و فایل pdf و لینک میزان تشابه را برای مجله همراه با مقاله ثبت نمایند.

  19 - نویسندگان جهت آشنایی با ثبت نام و مراحل بارگذاری مقاله خود می توانند از فایل زیر با عنوان راهنمای بارگذاری مقاله در نشریه استفاده نمایند.

            فایل pdf استخراج شده را هنگام ثبت در سایت مجله با عنوان فایل تکمیلی بارگذاری نمایید.

            راهنمای کاربر همیاب : https://sinaweb.net/wp-content/uploads/2020/01/hamyab-pdf.pdf

                                               

 

 

                                                 الگو و قالب مقاله          نمونه چکیده          فرم تعارض منافع           فرم کپی رایت        راهنمای بارگذاری مقاله