اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کامران امینی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

kamram_amini1978hotmail.com

سردبیر

دکتر علی شکوه فر

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

shokuhfarkntu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمد خدائی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

khodai1358gmail.com

مدیر وب سایت

بهزاد آقابابائی

فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

b_1349yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر اکرامی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

ekramisharif.edu

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد

استاد دانشگاه صنعتی شریف

sadrnezhsharif.edu

دکتر احمد منشی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

a-monshicc.iut.ac.ir

دکتر مرتضی زند رحیمی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.zandrahimiuk.ac.ir

دکتر علی شفیعی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

shafyeicc.iut.ac.ir

دکتر محسن کیوانفرد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

keyvan45638yahoo.com

دکتر زیارتعلی نعمتی

استاد،دانشگاه صنعتی شریف

nematisharif.edu

دکتر بهزاد نیرومند

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

behzncc.iut.ac.ir

دکتر کامران امینی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

kamram_amini1978hotmail.com

دکتر سعید دانشمند

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

saeed_daneshmandyahoo.com

دکتر حامد ثابت

مهندسی مواد و متالورژی دانشیار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ( استان البرز)

h-sabetkiau.ac.ir
0000-0002-8685-8109

دکتر غلامرضا خلج

مواد پیشرفته دانشیار:دانشگاه آزاد واحد ساوه

khalajghgmail.com
0000-0001-8510-4981