فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (APME) - واژه نامه اختصاصی