فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (APME) - پیوندهای مفید