بازدارندگی خوردگی پلی اتیلن گلایکل روی خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسید سولفوریک و هم نیروزایی آن با شیف باز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد -دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

در این تحقیق تاثیر بازدارندگی کمپلکس های شیف باز-پلی اتیلن گلایکل و میزان هم نیروزایی آن ها بر خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک 0/5 مولار در دماهای 25 ، 45 و 65 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. شیف باز N و Nˊ بیس (سالیسیل آلدهید)-1و3 دی آمینو پروپان (سالپن ) از واکنش سالیسیل آلدهید و 1 و 3 پروپان دی آمین سنتز شد. کمپلکس های پلی اتیلن گلایکل – شیف باز با نسبت های وزنی 4:1 ، 4:2 و 4:3 شیف باز و پلی اتیلن گلایکل تحت شرایط رفلاکس در حلال دی کلرومتان سنتز شد.آزمون های کاهش وزن، پلاریزاسیون و طیف سنجی آمپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که کمپلکس های پلی اتیلن گلایکل-شیف باز در مقایسه با پلی اتیلن گلایکل و شیف باز بصورت جداگانه و یا مخلوط تاثیر بازدارندگی مطلوب تری در خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسید سولفوریک 0/5 مولار دارد. میزان بازدارندگی کمپلکس های شیف باز و پلی اتیلن گلایکل برای نسبت وزنی 4:1 شیف باز و پلی اتیلن گلایکل دارای بهترین راندمان بود و افزایش درجه حرارت محلول موجب افزایش راندمان بازدارندگی کمپلکس های شیف باز و پلی اتیلن گلایکل تا دمای 45 درجه سانتی گراد و کاهش آن در دماهای بالاتر شده است. سطوح خوردگی نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نیز بررسی شد که آن نتایج با نتایج قبلی هماهنگ بود. داده های ترمودینامیکی جذب (K_ads و 〖∆G〗_ads ) با استفاده از داده های کاهش وزن محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1]      ا. دانایی، ع. حسین زاده و م. حسین مداحی، "بررسی اثرات بازدارندگی خوردگی دو مشتق تیازولی برآلیاژ فولاد در اسید کلریدریک"، فرآیند های نوین در مهندسی مواد، شماره 4، 10، زمستان 1395.
 
[2]      م. ح. باقری، ح. کلهر و آ. قورچیان، "بررسی خاصیت بازدارنگی برخی از ایمیدازول‌ها به روی فلز مس به روش نظری و مقایسه آن با نتایج تجربی"، فرآیند های نوین در مهندسی مواد، شماره2، 9، تابستان 1394.
 
[3]      آ. فتاح الحسینی و ص. مومنی، "تاثیر بازدارنده ای بر پایه ایمیدازولین بر خوردگی فولاد API 5L Gr.B در آب دریای ساختگی"، فرآیند های نوین در مهندسی مواد، شماره1، 9، بهار 1394.
 
[4]    J. Hong, K. Zhen Peng & L. Yan, “Aminic nitrogen-bearing polydentate Schiff base compounds as corrosion inhibitors for iron inacidic media: a quantum chemical calculationˮ, Corrosion Scince, Vol. 50, pp. 565, 2008. 
 
[5]    S. Salimi, M. Nasr Esfahani, S. A. Umoren & E. Saebnoori, “Complexes of Imidazole with Poly (ethylene glycol) as a Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in Sulphuric Acidˮ, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 24, pp. 4696-4709, 2015.    
 
[6]    D. W. Arthur, A. Jonathan, P. O. Ameh & C. Anya, “A review on the assessment of polymeric materials used as corrosion inhibitor of metals and alloysˮ, International Journal of Industrial Chemistry, Vol. 4, pp. 1-9, 2013.
 
[7]    S. A. Umoren & O. Ogbobe, “Polyethylene Glycol and Polyvinyl Alcohol as Corrosion Inhibitors for Aluminium in Acidic Mediumˮ, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 105, pp. 3363-3370, 2007.
 
[8]    A. K. Dubeya & G. Singhb, “Corrosion Inhibition of Mild steel in Sulphuric Acid Solution by Using Polyethylene Glycol Ether(PEGME)ˮ, Portugaliae Electrochemica Acta, Vol. 25, pp. 221-235, 2007.
 
[9]    H. Ashassi Sorkhabi, N. Ghalebsaz Jeddi, “Inhibition effect of polyethylene glycol on the corrosion of carbon steel in sulphuric acidˮ, Materials Chemistry and Physics, Vol. 92, pp. 480-486-2005.
 
[10] M. Abdallah, H. E. Megahed, M. A. Radwan & E. Abdfattah, “Polyethylene Glycol Compounds As Corrosion Inhibitors for Aluminium in 0.5M Hydrochloric Acid Solutionsˮ, Journal of American Science, Vol. 8, pp. 49-55, 2012.
 
[11] S. A. Umoren, O. Ogbobe & E. E. Ebensoc, “The adsorption characteristics and synergistic inhibition between polyethylene glycol and halide ions for the corrosion of mild steel in acidic mediumˮ, Bulletin of Electrochemistry, Vol. 22, No. 4, pp. 155–167, 2006.
 
[12] H. Ashassi Sorkhabi, B. Shaabini & D. Seifzadeh “Corrosion inhibition of mild steel by some schiff base compounds in hydrochloric acidˮ, surface Sience, Vol. 239, pp. 154-164, 2005.
 
[13] A. Yurt, G. Bereket, A. Kivrak, A. Balaban, B. Erk, “Effect of Schiff bases containing pyridyl group as corrosion inhibitors for low carbon steel in 0.1 M HClˮ, Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 35, pp. 1025-1032, 2005.
 
[14] M. Behpour, S. M. Ghoreishi, N.Mohammadi, N. Soltani & M. Salavati Niasari, “Investigation of some Schiff base compounds containing disulfide bond as HCl corrosion inhibitors for mild steelˮ, Corrosion Science, Vol. 52, pp. 4046-4057, 2010.
 
[15] H. Shokry, M. Yuasa, I. Sekine, R. M. Iss, H. Y. EL Baradie & G. K. Gommad, “Corrosion inhibition of mild steel by Schiff base compounds in various aqueous solutions -part-1ˮ, Corrosion Science, Vol. 40, No. 12, pp. 2173_2186, 1998.
 
[16] M. G. Hosseini, M. Ehteshamzadeh & T. Shahrabi, “Protection of mild steel corrosion with Schiff bases in 0.5 M H2SO4 solutionˮ, Electrochimica Acta, Vol. 52, pp. 3680-3685, 2007.
 
[17] Larabi, Y. Harek, O. Benali & S. Ghalem, “Prog. Org. Coatˮ, Vol. 54, pp. 256, 2005.
 
[18] X. Li, S. Deng, H. Fu & X. Xie, “Synergistic inhibition effects of bamboo leaf extract/majorˮ, Corrosion Science, Vol. 78, pp. 29-42, 2004.
 
[19] F. M. Donahue & K. Nobe, “Theory of organiccorrosion inhibitors: adsorption and liner free energy relationshipsˮ, J. Electrochem. Soc, Vol. 112, pp. 886-891, 1965.
 
  [20] A. K. Dubey & G. Singh, “Corrosion inhibition of mild steel in sulphuric acid solution by using polyethylene glycol methyl ether (PEGME)ˮ, Portugaliae Electrochimica Acta, Vol. 25, pp. 221-235, 2007.