سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 ، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 هیات علمی دانشگاه نجف اباد

چکیده

در این پژوهش فعالیت فوتوکاتالیستی ZnO و نانوکامپوزیت حاصل از ترکیب آن با ZnWO4 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر افزودن ZnWO4 به نانو ذرات ZnO بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO-ZnWO4 مورد مطالعه قرار گرفت. از روش میکروامولسیون آب در روغن به منظور سنتز نانو ذرات استفاده شد و درصدهای متفاوت استوکیومتری از این نانوکامپوزیت جهت بررسی خواص فوتوکاتالیستی سنتز شد. برای مشخصه‌یابی نانو ذرات، از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، و طیف‌سنجی جذبی مرئی و فرابنفش (UV-Vis) استفاده شد. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که نانوکامپوزیت ZnO-ZnWO4 با کریستال‌های نانومتری شکل گرفته است و همچنین نتایج به دست آمده از TEM نشان دهنده توزیع اندازه ذرات در محدوده 40 تا 60 نانومتر است. نتایج نشان می‌دهد که راندمان تخریب فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات ZnO در اثر افزوده شدن ZnWO4، افزایش چشمگیری داشته و بالاترین راندمان تخریب مربوط به نانوکامپوزیت ZnO-30%ZnWO4 با 57/96% است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1]     Fujishima, T. N. Rao & D. A. Tryk, “Titanium dioxide photocatalysisˮ, Journal of Photochemistry and Photobiology C, Vol. 1, pp. 1-21, 2000.
 
[2]     S. K. Lee, S. McIntyre & A. Mills, “Visible illustration of the direct lateral and remote photocatalytic destruction of soot by titaniaˮ, Journal of Photochemistry and Photobiology A, Vol. 162, pp. 203-206, 2004.
 
[3]     K. I. Ishibashi, A. Fujishima, T. Watanabe & K. Hashimoto, “Quantum yields of active oxidative species formed on TiO2 photocatalystˮ, Journal of Photochemistry and Photobiology A, Vol. 134, pp. 139-142, 2000.
 
[4]     Abed, C. Bouzidi, H. Elhouichet, B. Gelloz & M. Ferif, “Mg doping induced high structural quality of sol–gel ZnO nanocrystals application in photocatalysisˮ, Applied Surface Science, Vol. 349, pp. 855-863, 2015.
 
[5]     Gao, H. Fan, X. Zhang & L. Song, “Template-free hydrothermal synthesis and high photocatalytic activity of ZnWO4 nanorodsˮ, Materials Science and Engineering B, Vol. 177, pp. 1126-1132, 2012.
 
[6]     J. Ke, C. Niu, J. Zhang & G. Zeng, “Significantly enhanced visible light photocatalytic activity and surface plasmon resonance mechanism of Ag/AgCl/ZnWO4compositeˮ, Journal of Molecular Catalysis A, Vol. 395, pp. 276-282, 2014.
 
[7]     R. Ebrahimi & O. Torabi, “Combination of mechanochemical activation and self-propagating behavior for the synthesis of nanocomposite Al2O3/B4C powderˮ, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 514, pp. 54-59, 2012.
 
[8]     S. A. Hassanzadeh Tabrizi & E. Taheri, “Synthesis of high surface area Al2O3–CeO2 composite nanopowder via inverse co-precipitation methodˮ, Ceramics International, Vol. 37, pp. 1251-1257, 2011.
 
[9]     S. Supakanapitak, V. Boonamnuayvitaya & S. Jarudilokkul, “Synthesis of nanocrystalline CeO2 particles by different emulsion methodsˮ, Materials Characterization, Vol. 67, pp. 83-92, 2012.
 
[10] Dodd, A. McKinley, T. Tsuzuki & M. Saunders, “Mechanochemical synthesis of nanoparticulate ZnO–ZnWO4 powders and their photocatalytic activityˮ, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 29, pp. 139-144, 2009.
 
[11] Hamrouni, N. Mousa, A. D. Paola, F. Parrino, A. Houas & L. Palmisano, “Characterization and photoactivity of coupled ZnO–ZnWO4 catalysts prepared by a sol–gel methodˮ, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 154, pp. 379-385, 2014.
 
[12] Hamrouni, N. Moussa, A. D. Paola, L. Palmisano, A. Houas & F. Parrino, “Photocatalytic activity of binary and ternary SnO2–ZnO–ZnWO4 nanocompositesˮ, Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, Vol. 309, pp. 47-54, 2015.
 
[13] M. V. Arularasu & R. Sundaram, “Synthesis and characterization of nanocrystalline ZnWO4-ZnO composites and their humidity sensing performanceˮ, Sensing and Bio-Sensing Research, Vol. 11, pp. 20-25, 2016.
 
[14] Huang, T. Lin, K. Chu, Y. Yang & J. Lin, “Field emission properties of zinc oxide/zinc tungstate (ZnO/ZnWO4) composite nanorodsˮ, Surface & Coatings Technology, Vol. 231, pp. 289–292, 2013.
 
[15]    م. کرباسی، ع. نعمتی و م. حسینی زری، "سنتز نانوذرات TiO­2 به روش میکروامولسیون و بررسی تغییرات ریزساختاری ذرات در حین کلسیناسیون"، نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ، شماره 5، ص ص 50-43، 1390.
 
[16] C. Tojo, M. D. Dios & F. Barroso, “Surfactant Effects on Microemulsion-Based Nanoparticle Synthesisˮ, Materials, Vol. 4, pp. 55-72, 2011.
 
[17]    ا. خلیلی فرد، ع. حسن زاده تبریزی و م. نصر اصفهانی، "اثر pH بر خواص جذبی نانوذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیلن بلو و متیل اورانژ"، فصلنامه علمی-پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال یازدهم، شماره 1، ص ص 42-31، بهار 1396.
 
[18]    ش. شجاعی و ع. حسن زاده تبریزی، "بررسی خواص لومینسنت CaSnO3 :Sr2+ تهیه شده توسط روش میکروامولسیون با استفاده از فعال کننده سطحی تریتون X-100"، فصلنامه علمی-پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال نهم، شماره 2، ص ص 123-117، تابستان 1394.
 
[19]    ز. مطلق ، ق. خرم‌آبادی، ح. گودینی و ر. چشمه‌ سلطانی، "بررسی کارایی فرآیند فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO بر روی رنگ‌بری متیلن بلو و حذف COD از فاضلاب سینتتیک"، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شماره 5، ص ص 61-51، زمستان 1391.
 
[20] I. K. Konstantinou & T. A. Albanis, “TiO2-assisted photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous solution: kinetic and mechanistic investigations A reviewˮ, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 49, pp. 1-14, 2004.
 
[21]    ز. مطلق، ر. درویشی، ق. خرم‌آبادی، ح. گودینی و م. فروغی، "بررسی عوامل موثر بر رنگ‌بری متیلن بلو با استفاده از پرتودهی فرابنفش در حضور کاتالیست تثبیت شده"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره اول، ص ص 46-36، فروردین 1392.