بررسی تأثیر دوپنت WO3 بر رفتار سینتر، ریز ساختار و فاکتور اتلاف دی‌الکتریک‌های Ba(〖Co〗_(1⁄3) 〖Nb〗_(2⁄3))O_3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر اثر افزودن WO3 بر روی سینتر، ریزساختار و اتلاف مایکروویو دی‌الکتریک ترکیب‌های Ba(Co1/3Nb2/3)O3 بررسی شد. سرامیک‌ها(1-x) Ba(Co1/3Nb2/3)O3 – (x) WO3 که 02/0-0=x، به روش مرسوم حالت جامد با سینتر در دمای ºC 1300-1450 به مدت 10 ساعت تهیه شدند. حد حلالیت WO3 در ساختار پروسکایتی Ba(Co1/3Nb2/3)O3 و تشکیل نوع فازهای ثانویه توسط پراش اشعه ایکس (XRD) مطالعه شد. همچنین تغییرات درجه نظم کاتیونی 1:2 با دوپ کردن WO3 با روش پالایش ریتویلد به طور دقیق ارزیابی شد. علاوه براین مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج به دست آمده توسط آنالیز XRD حد حلالیت WO3 در شبکه Ba(Co1/3Nb2/3)O3 را مقدار 02/0=x نشان داد ولی ارزیابی‌های SEM نشان داد که حتی اضافه کردن مقدار 002/0=x نیز باعث ایجاد فازهای ثانویه با ترکیب‌های شیمیایی BaWO4 و Ba9CoNb14O45 در این سرامیک‌ها می‌شود. از طرف دیگر، محاسبات پالایش ریتویلد کاهش درجه نظم کاتیونی 1:2 را با افزایش مقدار دوپنت WO3 نشان داد، به‌طوری که درجه نظم کاتیونی با افزایش x از 0 تا 02/0 از مقدار % 95 به % 59 کاهش یافت. فاکتور کیفیت (عکس اتلاف دی‌اکتریک) سرامیک‌های دوپ شده با استفاده از روش تشدید دی‌الکتریک تعیین شد و مشاهده شد که فاکتور کیفیت سرامیک‌های (1-x) Ba(Co1/3Nb2/3)O3 – (x) WO3با افزایش مقدار x به شدت کاهش یافته به‌طوری که برای سرامیک دوپ نشده مقدار Q×f برابر با GHz 61000 بوده ولی سرامیک‌ها با ترکیب 02/0=x از خود پیک رزونانس نشان ندادند که به معنی افزایش بسیار زیاد اتلاف مایکروویو دی‌الکتریک این ترکیب‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] م. کیانی زیتانی و م. رضوانی، "بررسی ویژگی‌های دی‌الکتریک شیشه سرامیک سیستم CaO-SiO2-MgO در محدوده امواج مایکرویو"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال 4، 1391.
 
[2] ا. پوربافرانی، "ساخت و بررسی خواص ساختاری و جذب امواج الکترومغناطیسی در کامپوزیت‌ها باریوم استرانسیوم تیتانات/فریت کبالت-روی"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال 4، 1396.
 
 [3] S. Penn, N. Alford & H. Nalwa, "Ceramic dielectrics for microwave applications. Handbook of Low and High Dielectric Constant Materials and Their Application", Academic Press, pp. 493-532, 1999.
 
[4] S. Zhang, H. Sahin, E. Torun, F. Peeters, D. Martien, T. DaPron, N. Dilley & N. Newman, "Fundamental mechanisms responsible for the temperature coefficient of resonant frequency in microwave dielectric ceramics", Journal of the American Ceramic Society vol. 100, pp. 1508-1516, 2017.
 
[5] S. Zhang, A. Devonport & N. Newman, "bMain source of microwave loss in transition‐metal‐doped Ba(Zn1/3Ta2/3)O3 and Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 at cryogenic temperatures" Journal of the American Ceramic Society vol. 98, pp. 1188-1194, 2015.
 
[6] S. Ra, "Synthesis, prossesing, and microwave dielectric properties of Barium Zinc Tantalate (Ba(Zn1/3Ta2/3)O3) ceramics for wireless communications", Ph.D. Dissertation, The graduate faculty of the school of engineering, University of Dayton Pittsburgh, 2000. Pittsburgh.
[7] M. T. Sebastian, "Dielectric materials for wireless communication", Elsevier: Amsterdam, pp. 1-49, 2008.
 
[8] I. M. Reaney, Y. Iqbal, H. Zheng, A. Feteira, H. Hughes, D. Iddles, D. Muir & T. Price, "Order–disorder behavior in 0.9Ba ([Zn0.60Co0.40]1/3Nb2/3) O3-0.1Ba(Ga0.5Ta0.5)O3 microwave dielectric resonators", Journal of the European Ceramic Society, vol. 25, pp. 1183-1189, 2005.
 
[9] J. Padchasri, R. Yimnirun  & T. Kolodiazhnyi, "Correlation between the 1:2 atomic order and microwave dielectric loss in the off-stoichiometric Ba(Zn1/3Ta2/3)O3", Journal of the European Ceramic Society, vol. 38, pp. 3412-3415, 2018.
 
[10] A. Sayyadi-Shahraki, E. Taheri-Nassaj, J. Gonzales, N. Newman, & T. Kolodiazhnyi. "Effect of non-stoichiometry on the densification, phase purity, microstructure, crystal structure, and dielectric loss of Ba(Co1/3Nb2/3)O3 ceramics", Journal of the European Ceramic Society, vol. 37, pp. 3335-3346, 2017.
 
[11] P. M. Mallinson, J. B. Claridge, M. J. Rosseinsky,  R. M. Ibberson, J. P. Wright, A. N. Fitch, T. Price, & D. M. Iddles. "Cation ordering/disordering kinetics in Ba3CoNb2O9: An in situ study using synchrotron x-ray powder diffraction." Applied Physics Letters, vol. 91, pp. 222901-222901. 2007.
 
[12] C. S. Park, S. Nahm, Y. S. Kim, H. Leey, M. Kimz & J. Byun. "Effect of WO3 on the Microstructure and Microwave Characteristics of Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 Ceramics" Journal of the Korean Physical Society, vol. 32, pp. S340-S342, 1998.
 
[13] M. R. Varma, & M. T. Sebastian. "Effect of dopants on microwave dielectric properties of Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 ceramics", Journal of the European Ceramic Society vol. 27, pp. 2827-2833, 2007.
[14] K.P. Surendran, M. T. Sebastian, P. Mohanan, and M. V. Jacob. "The effect of dopants on the microwave dielectric properties of Ba(Mg0. 33Ta0. 67)O3 ceramics", Journal of applied physics, Vol. 98, pp. 094114, 2005.
 
[15] A. G. Belous, O. V. Ovchar, A. V. Kramarenko, B. Jancar, J. Bezjak & D. Suvorov, "Effect of nonstoichiometry on the structure and microwave dielectric properties of Ba(Co1/3Nb2/3)O3", Inorganic Materials, vol. 46, pp. 529-533, 2010.
 
[16] F. Azough, C. Leach & R. Freer, "Effect of nonstoichiometry on the structure and microwave dielectric properties of Ba(Co1/3Nb2/3)O3 ceramics", Journal of the European Ceramic Society vol. 26, pp. 2877-2884, 2006.
 
[17] I. Molodetsky & P. K. Davies, "Effect of Ba(Y1/2Nb1/2)O3 and BaZrO3 on the cation order and properties of Ba(Co1/3Nb2/3)O3 microwave ceramics", Journal of the European Ceramic Society vol. 21, pp. 2587-2591, 2001.
 
[18] A. Sayyadi‐Shahraki, E. Taheri‐Nassaj, H. Sharifi, J. Gonzales, T. Kolodiazhnyi, & N. Newman, "Origin of dielectric loss in Ba(Co1/3Nb2/3)O3 microwave ceramics", Journal of the American Ceramic Society, vol. 101, pp. 1665-1676, 2018.
 
[19] T. Kolodiazhnyi, G. Annino, & T. Shimada. "Intrinsic limit of dielectric loss in several Ba(B1/3B2/3)O3 ceramics revealed by the whispering-gallery mode technique", Applied Physics Letters, vol. 87, pp. 212908-212908, 2005.
 
[20] P. K. Davies, H. Wu, A. Y. Borisevich, I. E. Molodetsky, & L. Farber. "Crystal chemistry of complex perovskites: New cation-ordered dielectric oxides", Annual Review of Materials Research, vol. 38, pp. 369-401, 2008.
 
[21] P. K. Davies, J. Tong, & T. Negas. "Effect of Ordering‐Induced Domain Boundaries on Low‐Loss Ba(Zn1/3Ta2/3)O3‐BaZrO3 Perovskite Microwave Dielectrics", Journal of the American Ceramic Society, vol. 80, pp. 1727-1740, 1997.
 
[22] D. J. Barber, K. M. Moulding, J. I. Zhou, & M. Li. "Structural order in Ba(Zn1/3Ta2/3)O3, Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 and Ba(Mg1/3Ta2/3)O3 microwave dielectric ceramics", Journal of materials science, vol. 32, pp. 1531-1544, 1997.
 
[23] H. Tamura, "Microwave dielectric losses caused by lattice defects", Journal of the European Ceramic Society, vol. 26, pp. 1775-1780, 2006.
 
[24] W. Wersing, "Microwave ceramics for resonators and filters", Solid State and Materials Science, vol. 1, pp. 715-73, 1996.
 
[25] S. J. Penn, N. M. Alford, A. Templeton, X. Wang, M. Xu, M. Reece, & K. Schrapel. "Effect of porosity and grain size on the microwave dielectric properties of sintered alumina", Journal of the American Ceramic Society, vol. 80, pp.1885-1888, 1997.
 
[26] H. Wu, & P. K. Davies. "Influence of Non‐Stoichiometry on the Structure and Properties of Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 Microwave Dielectrics: II. Compositional Variations in Pure BZN", Journal of the American Ceramic Society, vol. 89, pp. 2250-2263, 2006.
 
[27] S. H. Yoon, D. W. Kim, S. Y. Cho & K. S. Hong, "Investigation of the relations between structure and microwave dielectric properties of divalent metal tungstate compounds", Journal of the European Ceramic Society, vol. 26, pp. 2051-2054, 2006.
 
[28] H. Zhuang, Z. Yue, F. Zhao, J. Pei & L. Li, "Microstructure and microwave dielectric properties of Ba5Nb4O15–BaWO4 composite ceramics", Journal of Alloys and Compounds, vol. 472, pp. 411-415, 2009.
 
[29] O. Ovchar, D. Durylin, A. Belous & B. Jancar, "A-site deficient perovskites Ba(M2+1/3Nb2/3)O3: microstructural attributes for a high quality factor", Materials Science-Poland, vol. 29, pp. 56-62, 2011.
 
[30] T. Kolodiazhnyi, A. Alexei, C. Tadashi & E. Takayama-Muromachi, "Phase equilibria in the BaO–MgO–Ta2O5 system", Journal of Materials Chemistry, vol. 19, pp. 8212-8215, 2009.