دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-68