دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، خرداد 1396 
7. تاثیر عملیات حرارتی و مس بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژهای Al-7Si-0.35Mg-xFe

صفحه 65-75

رضا تقی آبادی؛ محمد تلافی نوغانی؛ یلدا کریمی؛ مهسا ایرانشاهی؛ مریم نظری


8. سنتز نانوذرات تنگستات روی و ساخت سوسوزن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما

صفحه 77-89

رسول صراف ماموری؛ آرزو عبدالرحمانی؛ خیراله محمدی؛ محسن روشن