اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کامران امینی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

kamram_amini1978hotmail.com

سردبیر

دکتر علی شکوه فر

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

shokuhfarkntu.ac.ir

مدیر وب سایت

بهزاد آقابابائی

فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

b_1349yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر اکرامی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

ekramisharif.edu

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد

استاد دانشگاه صنعتی شریف

sadrnezhsharif.edu

دکتر احمد منشی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

a-monshicc.iut.ac.ir

دکتر مرتضی زند رحیمی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.zandrahimiuk.ac.ir

دکتر علی شفیعی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

shafyeicc.iut.ac.ir

دکتر محسن کیوانفرد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

keyvan45638yahoo.com

دکتر زیارتعلی نعمتی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

nematisharif.edu

دکتر بهزاد نیرومند

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

behzncc.iut.ac.ir

دکتر کامران امینی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

kamram_amini1978hotmail.com

دکتر سعید دانشمند

مکانیک، ساخت و تولید دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

saeed_daneshmandyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر محمد خدائی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

khodai1358gmail.com