فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت مقاله در سایت

2- بررسی اولیه مقاله:

              موضوع مقاله مرتبط با اهداف مجله باشد

              مقاله از نظر محتوی علمی مناسب باشد

               مقاله علمی پژوهشی باشد

3- نتیجه اولیه              * مردود   * قبول

4- در صورت مثبت بودن نتیجه اولیه، مقاله در سیکل داوری قرار می گیرد

5- پس از داوری نظر داور(ان) به نویسنده(گان) اعلام می شود

6 - در صورت داشتن اصلاحات، مقاله همراه با اصلاحات برای نویسنده(گان) ارسال می گردد

7- مقاله پس از اصلاحات توسط نویسنده برای داور(ان) ارسال می گردد

8- نتیجه نهایی مقاله پس از تصمیم گیری داور(ان) و هیات تحریریه اعلام می گردد

فلودیاگرام بازشدن