اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت اخلاقی نویسندگان

احراز شرایط علمی لازم و کافی برای انجام پژوهش و تولید علم و تهیه مقاله

استفاده از برهان و استلال کافی برای نتیجه گیری

پرهیز از ارسال همزمان مقاله برای چندین نشریه

پرهیز از نشر مقاله در چندین نشریه

رعایت اصل امانت داری در نگارش مقاله

صداقت و راستگویی و پرهیز از دستکاری داده ها و نتایج

رعایت اصل شفافیت در نگارش یافته ها و نتایج

 

مسئولیت های اخلاقی داوران

ارزیابی انتقادی، سازنده و صادقانه از مقاله

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مقاله و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح مقاله

واقع بینی و پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی

بررسی دقیق ارجاعات و تصاویر و دیگر ضمایم

حفظ محرمانه بودن و رعایت رازداری در خصوص اطلاعات

رعایت انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض

ارائه بیانی واضح به سردبیر برای تائید، رد و یا اصلاح دست نوشته ها

اتمام داوری مقاله در زمان مقرر