سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

پژوهشگران و علاقه‌‌مندان گرامی می‌توانند در صورت تمایل هزینه اشتراک برای چهار شماره در سال که مبلغ.1000،000 ریال می‌باشد را به حساب سیبا شماره 0105731801006 نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی واریز و فیش بانکی آن را به نشانی دفتر مجله ایمیل و یا پست نمایند. دانشجویان محترم با ارائه مدارک دانشجویی از 50 درصد تخفیف برخوردار می‌باشند.