تعداد مقالات ارسال شده 993
تعداد مقالات رد شده 672
تعداد مقالات پذیرفته شده 236
درصد پذیرش 24
درصد عدم پذیرش 68

نشریه فرایندهای نوین در مهندسی مواد بر اساس مجوز شماره 159672/3 مورخ 1391/08/02 از شماره پائیز 1390 دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این نشریه دارای درجه A از دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.ricest.ac.ir، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.SID.ir و بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی www.magiran.com می باشد.این نشریه همچنین دارای مجوز انتشار شماره 255035/87 مورخ 6/10/85 از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد نامه شماره 83508/87 به عنوان اولین مجله علمی– پژوهشی مهندسی مواد در سطح دانشگاه­های آزاد سراسر کشور شناخته شده است.

MSRT-CODE: 830e3654d0c60b3


کلیه مقالاتی که جهت چاپ به مجله ارائه می گردند، با روشهای پیشرفته نرم افزاری از لحاظ اصالت سنجی و عدم تشابه با سایر مقالات چاپ شده بررسی می گردند

        این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند

توجه: نویسندگان بایستی فرم تعارض منافع را که به پیوست می باشد تکمیل و همراه با فایل های مقاله در سایت مجله ثبت نمایند.

فرم تعارض منافع

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 51، زمستان 1398 

5. بهبود قابلیت تحمل بار در موضع اتصال آلومینیوم 1100 توسط سنتز درجای Al-Cr در حین فرایند FSSW

صفحه 57-69

سعید مطلبی فشارکی؛ مسعود مصلایی پور؛ علیرضا مشرقی؛ سید صادق قاسمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2423-3226
شاپا الکترونیکی
2423-3234