بررسی اثر TiO2 برکیفیت مخلوط رس‌های نسوز معادن سمیرم و قشلاق در ارتباط با کاربرد آن در صنعت نسوز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پروژه مخلوط­هایی از دو ماده اولیه­ی رسی از معادن سمیرم و قشلاق به منظور تعیین رفتار حرارتی برای تولید آجرهای نسوز مورد بررسی قرار گرفته­اند. علت مخلوط نمودن این دو خاک، بالا بودن مقدار TiO2 (08/5 درصد) در خاک رس قشلاق و پایین بودن اکسید تیتانیم (52/1 درصد) در رس سمیرم بود. چند نمونه از این ماده مخلوط شده به مدت 5 ساعت در دماهای 1340 و 1600 درجه سانتی­گراد پخت داده شده­اند. ترکیب شیمیایی و مینرالی ماده خام و پخته شده آنها با استفاده از روش­های XRF، XRD و SEM مشخص گردیدند. کانی­های اصلی رس خام سمیرم عبارتند از کائولینیت، دیکیت، گوتیت و کوارتز و رس قشلاق متشکل از کائولینیت، بوهمیت، روتیل، دیاسپور(؟)، دیکیت و گوتیت می­باشد. مخلوط پخته شده شامل مولیت، سیلیس و روتیل است. نتیجه آزمایشات انجام شده در این پروژه نشان داده که با اختلاط مناسب دو خاک با محتوای متفاوت TiO2 می­توان میزان این ماده را در مخلوط دو خاک مورد بررسی به حد مطلوب رسانید تا قابل استفاده برای مصرف در صنعت نسوز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     S. B. Hassan, “Modern Refractories: Production, Testing and Application”, Timo Commercial Printers Samaru, Zaria, first edition, pp. 13-22, 28-40, 2005.
 
[2]     F. O. Aramide & S. O. Seidu, “Production of Refractory Lining for Diesel Fired Rotery Furnace, from Locally Sourced Kaoline and Potter,s Clay”, Journal of Minerals and Materials Characterization and Enginnering, Vol. 1, pp. 75-79, 2013.
 
[3]     Encyclopædia Britannica, “Clay Mineral”, Ultimate Reference Suite, Encyclopædia Britannica. Chicago, IL, 2008.
 
[4]     Encyclopædia Britannica. “Refractory”, Ultimate Reference Suite. Encyclopædia Britannica. Chicago, IL, 2008.
 
[5]     Jock, F. A. Ayeni, L. S. Jongs & N. S. Kangpe, “Development of Refractory Bricks from Nigerian Nafutu Clay Deposit”, International Journal of Materials, Methods and Technologies, Vol. 1, No. 10, 2013.
 
[6]     Russell, Refractory Bauxite Changing Face of Supply, Industrial Minerals, October, PP. 52-67, 1997.
 
[7]     ح. پایدار، "مواد اولیه مصرفی در صنایع سرامیک"، نشر غزل، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، 369 ص، 1384.
 
[8]     ح. پایدار، "تکنولوژی فراورده­های چینی"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، 369 ص، 1387.
 
[9]     P. I. Lecher & M. O. Desilets, “A review of the use of loss on ignition as a measurement of total volatile in whole rock analysis”, Chemical Geology, pp. 341-344, 2013
 
[10] G. H. Chester, “Refractories production and properties”, the iron and steel institute, London, pp. 562, 1983.
 
[11] S. Iwai, H. Tagai & T. Shimamune, “Procedure for dickit structure modification by dehydration”, Acta Crystallography, Vol. 27B, pp. 248 – 250, 1971.
 
[12] K. Srikrishna, G. Thomas, R. Martinez, M. P. Corral, S. De Az & J. S. Moya, “Kaolinite-mulli reaction series”, J. Mater. Vol.  25, pp. 607 – 612, 1990.
 
[13] I. W. M. Brown, K. J. D. Mackenzie, M. E. Bowen & R. H. Meinhold, “Outstanding problems in the kaolinite-mullite reaction sequence investigated by Si and Al solidstate nuclear magnetic resonance: High-temperature transformations of metakaolinite”, Am J. Ceram, Vol. 68, pp. 298-301, 1995.
 
[14] C. Baudin & J. S. Moya, “Influence of Titanium Dioxide on the Sintering and Microstructural Evolution of Mullite”, Commun. Of the Am. Ceramic, Vol. 134C, 1984.
 
[15] B. Y. Huang & T. D. McGeen, Secondary Expansion of Mullite Refractories Containing Calcined Bauxite and Calcined Clay, Ceramic Bulletin, Vol. 67, No. 7, pp. 16-21, 1988.
 
[16] H. Schröcke & K. L. Weiner, “Mineralogie”, Walter de Gruyter, Berlin. New York, pp. 952, 1981.